Uncategorized

Όροι χρήσης διαγωνισμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ DERMA F2 & ΣΙΑ ΕΕ» και διακριτικό τίτλο « FIGURA », που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ 10434,  οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ .αριθμ 73 με ΑΦΜ 800671830  νομίμως εκπροσωπουμένη (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία») διενεργεί προωθητικό πρόγραμμα/online διαγωνισμό με τίτλο «1 δωρεάν εφαρμογή Κρυολιπόλυσης για 3 τυχερούς>> (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Το Δώρο του Διαγωνισμού 3 τυχεροί θα έχουν την δυνατότητα εφαρμόσουν την υπηρεσία Κρυολιπόλυσης.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου – συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό.
 2. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στις σελίδες της εταιρείας στο facebook https://www.facebook.com/drfigura& Instagram https://www.instagram.com/dr_figura/ 
 3. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στον όρο 11. Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι της Διοργανώτριας Εταιρίας, οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρία και στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και οι σύζυγοί, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες όλων των προαναφερθέντων προσώπων.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο

 

 1. Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό συμμετέχουν  με την συμπλήρωση των στοιχείων στο FACEBOOK & INSTAGRAM στην διαφήμιση που τρέχει η εταιρεία μας, τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη, email. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται καθημερινά, για το χρονικό διάστημα από 03/03/2021 ως και τις 13/03/2023 και ώρα 12:00 μ.μ 

 

6  Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στον όρο 6 και με τον τρόπο που περιγράφεται επακριβώς στον όρο 5.

 1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, Δηλώσεις Συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας Εταιρίας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό με μοναδικό στοιχείο το οναματεπώνυμο του χρήστη.[gm1]
 2. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και, συγκεκριμένα, την 13/03/2023, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της σελίδας https://www.random.org/ όπου τυχαία επιλέγοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων αναδεικνύεται ο ένας τυχερός αριθμός από τη διοργανώτρια εταιρία μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως Συμμετεχόντων, η οποία και θα αναδείξει τελικά έναν (1) τυχερό (στο εξής: «Νικητής»). Ο κατά τον ως άνω τρόπο αναδειχθείς Νικητής θα κερδίσει 2 hair energy . Η παραλαβή του Δώρου από την Διοργανώτρια Εταιρία, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά το αργότερο εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση του Νικητή, άλλως ο Νικητής χάνει το δικαίωμα του στο Δώρο.
 3. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην σελίδα του FACEBOOK και INSTAGRAM ……………….. στις 13/03/2023 μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονική κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει, το αργότερο έως τις 31/03/2023, το Νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του μέσω του προσωπικού του προσωπικού του τηλεφώνου , είτε με αποστολή e-mail στην διεύθυνση που αντιστοιχεί στην διεύθυνση του e-mail με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους. H επίδειξη της ταυτότητας και η ταυτοποίηση του τυχερού νικητή είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του Δώρου.
 4. Στην περίπτωση που οι Νικητές δεν μπορούν να εντοπιστούν ή δεν έχουν ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησής του από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δηλώνοντας ότι αποδέχονται το Δώρο ή δεν επιθυμούν να αποδεχθούν την ανάδειξή τους ή διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας παραλαβής των Δώρων όπως αναφέρεται στον όρο 10, τότε οι Νικητές χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική Κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια.
 5. Οι Νικητές αποδέχονται και συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τα Δώρα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή κατά τη διάρκεια παροχής του Δώρου.
 6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 7. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό της σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
 8. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα εναντίον της για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης του Δώρου.
 9. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων του Νικητή στη σελίδα μας στο facebook & Instagram), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα, όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για περαιτέρω τυχόν ενημερωτικές – δημοσιογραφικές ενέργειες, όπως αυτές συμφωνήθηκαν από τον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες και ο Νικητής ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@drfigura.grΗ Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει νόμιμη και καλόπιστη χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. “Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Διοργανώτρια Εταιρία, πατήστε https://drfigura.gr/politiki-aporritoy/” ,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Διοργανώτρια Εταιρία, πατήστε https://drfigura.gr/politiki-aporritoy/ ενώ για την πολιτική απορρήτου και πολιτική σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα της πλατφόρμας του facebook πατήστε https://m.facebook.com/privacy/explanation?locale=el_GR

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 2. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e–mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 4. Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site.
 5. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
 6. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 


  Διάβασα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας (*Απαιτείται)